AKTYWNA TABLICA - ZS Kochanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTYWNA TABLICA

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Finansowanie

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:

wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.
Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.
Kto może się ubiegać o środki?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Ważne terminy

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Wzory sprawozdań z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Prawo

Treść uchwały – program Aktywna tablica

Dziennik ustaw

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, uprzejmie informuję, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych zawiera umowę, która określa
w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz liczbę pomocy dydaktycznych. W związku z powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

Ponadto informuję, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się  – zgodnie z założeniami Programu –  zakupu pomocy dydaktycznych dla zakwalifikowanych szkół natomiast  dostawcy urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Ze względu na docierające do MEN informacje o komentarzach zamieszczonych na portalu www.lex.pl, dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na ww. portalu pochodzą od podmiotów zewnętrznych, nie związanych z MEN, poniżej zamieszczamy pismo w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” przesłanego do kuratorów oświaty.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

Klasa: V
Data: 18.01.2018r.
Przedmiot: Matematyka

Temat: Miary kątów w trójkątach.
Cele lekcji:
Uczeń zna i rozumie:
• sumę miar kątów w trójkątach.
Uczeń umie:
• obliczać brakujące miary kątów trójkąta,
• sprawdzać, czy kąty trójkąta mogą mieć podane miary.

Typ lekcji: Lekcja wprowadzająca – ćwiczeniowa.

PLAN ZAJĘĆ

Metody:  pogadanka wprowadzająca, pokaz, ćwiczenia interaktywne
Formy:  praca równym frontem
Pomoce dydaktyczne: papierowe trójkąty, tablica interaktywna

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Wprowadzenie pojęcia sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta z wykorzystaniem papierowych modeli trójkątów. Uczniowie wycinają trójkąty, kolorują kąty. Odrywają rogi i wklejają do zeszytu tak, aby sąsiednie kąty miały wspólny wierzchołek i ramię.
3. Sporządzenie notatki w zeszytach.
4. Ćwiczenia interaktywne kształtujące umiejętności zawarte w celach lekcji:
      - aplikacja learningapps.org/603531
      - aplikacja learningapps.org/597282.
5.    Podsumowanie lekcji.
6.    Podanie i objaśnienie pracy domowej:
       - zeszyt ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 43.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

Przedmiot: Matematyka
Data: 11.06.2018r.
Klasa: V

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Cele lekcji
Uczeń zna i rozumie:
• zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach oraz liczb o różnych znakach.
Uczeń umie:
• obliczać sumy liczb o jednakowych znakach i o różnych znakach,
• określać znak sumy.

Typ lekcji: Lekcja wprowadzająca – ćwiczeniowa.


PLAN ZAJĘĆ

Metody: gra wprowadzająca, ćwiczenia interaktywne
Formy: praca w parach, praca równym frontem
Pomoce dydaktyczne: karty do gry „Minus z plusem” (materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie www.gwo.pl), tablica interaktywna, multipodręcznik GWO

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Wyjaśnienie zasad gry „Minus z plusem”.
3. Rozwiązanie ćwiczenia B str. 206 z wykorzystaniem multipodręcznika GWO.
4. Gra uczniów w parach, zapisywanie wyników w zeszycie.
5. Posumowanie pracy. Sformułowanie przez uczniów ogólnej zasady, kiedy wynik dodawania jest dodatni, a kiedy ujemny oraz w jaki sposób dojść do poprawnego wyniku.
6. Ćwiczenia interaktywne kształtujące umiejętności zawarte w celach lekcji:
       - aplikacja learningapps.org/display?v=pjv4a1np518
       - aplikacja learningapps.org/display?v=pukh7vzr518
       - aplikacja learningapps.org/display?v=pjstc496518
6. Podanie i objaśnienie pracy domowej:
       - podręcznik zadanie 1 i 2 str. 207


Scenariusz zajęć zintegrowanych z edukacji polonistycznej i edukacji społeczno – przyrodniczej
dla klasy I z wykorzystaniem TIK
Temat: „Wakacyjne podróże”
Cel ogólny:
·         zapoznanie uczniów z bezpiecznym, wakacyjnym wypoczynkiem w górach, nad morzem i jeziorami
Cele szczegółowe:
Uczeń:
·         rozwija umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
·         wie, jakie miejsca w Polsce najchętniej odwiedzają turyści podczas wakacyjnych wyjazdów,
·         zna zasady bezpiecznego wypoczynku,
·         zna wspólny numer do WOPR i GOPR,
·         poszerza wiadomości na temat regionów geograficznych w Polsce,
·         wie, że w pasie nadmorskim utworzono parki narodowe,
·         potrafi wymienić polskie pasma górskie,
·         rozumie pojęcie kraina Wielkich Jezior Mazurskich,
·         umie dokonać wyboru,
·         umie poprawnie uzupełniać tekst z lukami,
·         korzysta z mapy,
·         korzysta z tablicy interaktywnej.
·         Metody: eksponująca, programowana, praca z tekstem.
Formy: indywidualna, zespołowa
Środki  dydaktyczne: „Barwy lata”, wiersz Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”, plansze z zasadami bezpieczeństwa, komputer, tablica interaktywna.
Przebieg zajęć
1.      Uczniowie siadają na krzesłach ustawionych w półkolu.
2.      O czym będziemy dzisiaj mówić? – wykorzystanie narzędzia reflektor z tablicy interaktywnej – podanie tematu lekcji.
3.      Prezentacja, czytanie i analiza wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
jutro wakacje, lekcje skończone!
Przeszliśmy wszyscy z klasy do klasy,
z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej,
z trzeciej do czwartej, z czwartej do piątej:
choć na świadectwach trójki są czasem,
więcej jest na nich czwórek i piątek.
A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, wczasy, słońce, pogoda,
gorący piasek, szum morskiej fali,
kuszący zapach lasu z oddali.
A w lesie piękne ptaków piosenki
i chmurki lotne, i czysty błękit.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,
kąpiel w jeziorze, łódka na stawie,
perlista rosa na listkach w borze,
złociste pola, rzeka i morze.
4.      Gdzie można wyjechać na wakacje? – Morze Bałtyckie i jeziora
Nauczyciel na  tablicy interaktywnej prezentuje wiadomości i ilustracje na temat krajobrazu nadmorskiego i pojezierzy – https://www.youtube.com/watch?v=lmfyRk7NLSI
Malowanie na tablicy interaktywnej w programie Power Paint 3d konturu Polski i zaznaczanie na mapie morza.
5.      Wyjaśnienie terminów : parki narodowe, „Kraina Wielkich Jezior Mazurskich”.
Projekcja filmu - https://www.youtube.com/watch?v=wPhaXxFQvXs
Praca z tablicą – malowanie w programie Paint zarysu Mazur;
6.      Polskie góry  - https://www.youtube.com/watch?v=cZIyCCSi0Ew
Nauczyciel prezentuje nazwy polskich pasm górskich wykorzystując mapę zamieszczoną w lekcji          w tablicy interaktywnej
Dzieci  malują w programie Paint zarys gór;
7.      Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacji nad wodą: prezentacja filmu - https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
8.      Analiza filmu ze szczególnym zwróceniem uwagi na poznane zasady.
9.      Zabawa ruchowa „Wakacje”. Uczniowie prezentują wybrane zachowania turystów wypoczywających w górach, nad jeziorami i nad morzem. W poszczególne rejony „jadą pociągiem”
10.  Bawy lata - https://www.youtube.com/watch?v=-syFiEruL78, Relaksacja przy muzyce;
11.  Ćwiczenia utrwalające barwy, poznane pory roku przy pomocy tablicy i strony edukacyjnej – matzzo.pl.;
12.  Podsumowanie i ocena zajęć. Dzieci otrzymują regulamin BEZPIECZNYCH WAKACJI.
Katarzyna Gambus

ul. Parkowa 45
42-713 Kochanowice
tel. 34 353 36 30
fax 34 353 35 41
E-mail: zspkochcice@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego